Polityka Prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym https://ykpino.pl, w tym cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dotyczą dane, a także informacje w zakresie stosowania w plików Cookies i narzędzi analitycznych.

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Yacht Klub Polski Inowrocław z siedzibą w Inowrocławiu 88-100, Al. Okrężna 79. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do umożliwienia wykonania płatności drogą elektroniczną za pełne korzystania z oferowanych usług. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo do ich przenoszenia, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

3. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów na zakup usług jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

A) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży z Administratorem, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego;

B) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

A) przetwarzane zgodnie z prawem,

B) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

C) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

D) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,

E) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnej wadze zagrożenia i prawdopodobieństwie jego zaistnienia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.

6. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Uprawnionym do przetwarzania danych osobowych jest Administrator w przypadkach, i w takim zakresie, w jakim spełniony jest, co najmniej jeden z poniższych warunków:

A) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

B) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

C) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;,

D) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych a w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia, co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2 ppkt 1) polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Serwisu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę w Serwisie Internetowym. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

A) Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

– Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) oraz artykuł 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

– Zakres przetwarzanych danych: Zakres maksymalny to imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności/siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy.

B) Marketing bezpośredni.

– Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

– Zakres przetwarzanych danych: Zakres maksymalny to imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dotychczasowa historia dokonanych zakupów u Administratora.

C) Marketing usług produktów Administratora.

– Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda), Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

– Zakres przetwarzanych danych: Zakres maksymalny to imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dotychczasowa historia dokonanych zakupów u Administratora.

D) Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

– Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395), Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

– Zakres przetwarzanych danych: Imię i nazwisko; adres prowadzenia działalności/siedziby, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy.

E) Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

– Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

– Zakres przetwarzanych danych: Zakres maksymalny to imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności/siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy.

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży oraz Usług Elektronicznych konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, firma informatyczna, czy podmiot obsługujący płatności elektroniczne i kartą płatniczą). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Dane osobowe nie mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego.

3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

4. Dane osobowe Usługobiorców mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

A) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych oraz realizacji Umów Sprzedaży. W szczególności dotyczy to dostawców oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, firmy informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą, działań marketingowych, wysyłki Newslettera i udzielania pomocy technicznej Administratorowi. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

B) dostawcy usług marketingowych – agencje marketingowe zapewniające Administratorowi wsparcie w działaniach marketingowych.

C) dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych i tłumaczeniowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne, doradcze lub tłumaczeniowe. W szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna lub biuro tłumaczeń. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5. PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz przynajmniej w tych przypadkach, gdy istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

2. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego oraz po wyrażeniu uprzednich zgód w celu marketingu usług Administratora oraz w celu marketingu usługi i produktów partnerów Administratora, ale decyzje podejmowane na podstawie profilowania przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie Internetowym, czy też zawarcia lub odmowy zawarcia jakiejkolwiek innej umowy. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby, zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Serwisie Internetowym lub skorzystać z usług lub produktów partnera Administratora.

3. Profilowanie w Serwisie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Serwisu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie konkretnej strony Serwisu, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Serwisie. Celem profilowania jest dostarczenie Usługobiorcy jak najbardziej satysfakcjonującej usługi precyzyjnie odpowiadającej jego indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia: osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie: osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Prawo do sprzeciwu: osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do sprzeciwu dotyczącego marketingu bezpośredniego w przypadku, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.

7. COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy).

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

A) realizacji podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego takich jak identyfikacja Usługobiorców, jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania, przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;

B) dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka);

C) zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej;

D) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu Internetowego;

E) zapamiętywania zamawianych Produktów w koszyku, polecania Produktów powiązanych z Produktami zamawianymi, a także prawidłowego funkcjonowanie Serwisu;

F) personalizacji i publikacji treści reklamowych zamieszczanych w Serwisie, zgodnych z zainteresowaniami Usługobiorców.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. W tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Usług w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

5. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

6. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7. Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Serwis Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Tworzenie list remarketingowych plików Cookies gromadzonych przez Pixela odbywa się w panelu Facebook. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

8. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com .


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator proponuje, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego Administratora.


Administrator YKP Inowrocław

07.2022 rok