Menu Główne
Strona Główna
Zarząd Klubu
Historia Klubu
Statut Klubu
Kalendarz Wydarzeń
Przystań na żywo
Noclegi
Filmiki
Linki i Sznurki
Do Pobrania
Kontakt
Księga Gości
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 2
wyświetleń:
Reklama
To jest miejsce na twoją reklamę!

Statut Klubu
STATUT

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: YACHT KLUB POLSKI INOWROCŁAW, w skrócie YKP INOWROCŁAW i w dalszej części Statutu jest zwane Klubem.

§ 2

Terenem działalności Klubu jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą Klubu jest miasto Inowrocław.

§ 3

1. Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i działa na zasadach określonych w Statucie w oparciu o:
1) ustawę prawo o stowarzyszeniach
2) ustawę o sporcie.

2. Klub posiada osobowość prawną.
3. Klub jest członkiem stowarzyszenia YACHT KLUB POLSKI.
4. Klub może byc również członkiem innych stowarzyszeń i organizacji.
§ 4

1. Klub używa bandery, godła i proporca YACHT KLUBU POLSKI.
2. Banderą Klubu jest flaga o proporcjach 2,1 : 1 i dwóch pasach poziomych, górny biały, dolny czerwony, z wcięciem trójkątnym pośrodku na brzegu przeciwległym do drzewca, godłem państwowym umieszczonym na środku pasa białego oraz krzyżem ukośnym w kolorze czerwonym, o rozszerzonych końcach ramion, z obwódką niebieską, nie przylegającą do krzyża czerwonego. Krzyż ukośny umieszczony jest na białym pasie w górnej części przy drzewcu.
3. Godłem Klubu jest tarcza biała z krzyżem ukośnym o kolorze czerwonym z obwódką niebieską, nie przylegająca do krzyża, w otoku wieńca złotego z wizerunkiem skrzyżowanych dwóch kotwic.
4. Proporcem Klubu jest flaga biało trójkątna z krzyżem ukośnym w kolorze czerwonym o rozszerzonych ku drzewcu końcach ramion, z obwódką niebieską, nie przylegającą do krzyża czerwonego. Stosunek ramion trójkąta do podstawy trójkąta jest jak 2,5 : 1.
5. Klub używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku YACHT KLUB POLSKI INOWROCŁAW oraz wizerunkiem dwóch skrzyżowanych kotwic na kontuarze tarczy, umieszczonej pośrodku pieczęci.
6. Klub posiada odznakę członkowską, która jest odzwierciedleniem proporca Klubowego.
7. Nazwa Klubu pisana jest dużymi literami barwy granatowej, na białym tle.

§ 5

Łodzie i statki stanowiące własność Klubu, mają obowiązek noszenia bandery YACHT KLUBU POLSKI, a jachty członków Klubu mają prawo pływania pod banderą YACHT KLUBU POLSKI w kraju jak i poza jego granicami.

§ 6

Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej członków oraz działaczy i może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7

Celem Klubu jest:
1. zaspakajanie potrzeb członków Klubu w zakresie uprawiania sportów wodnych i turystki wodnej we wszystkich formach, między innymi przez umożliwienie korzystania z majątku Klubu na zasadach preferencyjnych
2. propagowanie sportów wodnych, krzewienie wiedzy żeglarskiej oraz zasad szlachetnej rywalizacji sportowej,
3. kultywowanie oraz wzbogacanie, w ramach swojej działalności, wartościowych tradycji i dorobku żeglarskiego, w szczególności w szeregach członków Klubu,
4. wychowywanie członków Klubu, a zwłaszcza młodzieży, w duchu patriotyzmu i humanizmu i ochrony środowiska naturalnego,
5. podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
6. działalność charytatywna, w szczególności dla członków Klubu i ich rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
7. działalność na rzecz mniejszości narodowych,
8. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10. nauka, edukacja, oświata i wychowanie w zakresie sportów wodnych,
11. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
12. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 8

1.Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie kursów szkoleniowych, w ramach obowiązujących przepisów,
2. organizowanie imprez, regat i obozów żeglarskich, jak również branie udziału w regatach krajowych i zagranicznych,
3. prowadzenie ośrodków i akcji turystyczno – wypoczynkowych oraz innych form życia towarzysko – kulturalnego,
4. zakładanie i utrzymywanie portów jachtowych, lokali klubowych, własnych bibliotek i czytelni,
5. prowadzenie warsztatów szkutniczych, stoczni jachtowych, warsztatów budowy i naprawy sprzętu żeglarskiego na użytek Klubu, jego członków i innych organizacji żeglarskich,
6. udzielanie pomocy członkom Klubu w nabywaniu, budowie, wynajmowaniu i naprawie sprzętu żeglarskiego,
7. organizację i promocję wolontariatu.
2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, w celu uzyskania środków na swoją statutową działalność.

Rozdział III

Członkowie Klubu: prawa i obowiązki

§ 9

1. Członkowie dzielą się na:
1) Zwyczajnych,
2) Honorowych,
3) Wspierających,
4) Juniorów.

§ 10

Członkowie Klubu mają obowiązek noszenia bandery, proporca i odznaki YACHT KLUBU POLSKI oraz strojów klubowych zgodnie z Regulaminami YACHT KLUBU POLSKI.§ 11 1. Członkiem Zwyczajnym może zostać każda osoba pełnoletnia, ciesząca się nieskazitelną opinią, wyrażająca gotowość uczestniczenia w realizacji celów Klubu, która złoży deklarację członkowską popartą przez dwóch członków zwyczajnych o co najmniej trzyletnim stażu członkowskim jako wprowadzających i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Klubu.
2. Członkowie Zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczyć w rejsach, konkursach, zabawach, regatach, wycieczkach oraz innych imprezach organizowanych przez Klub,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach Członków Klubu,
3) wybierać i być wybieranym do władz i organów Klubu,
4) korzystać, z zachowaniem odpowiednich przepisów, ze wszystkich urządzeń i uprawnień jakie posiada i nadaje Zarząd Klubu,
5) korzystać z pomocy Klubu.
3 Do obowiązków Członków Zwyczajnych należy:
1) przestrzegać postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał władz i organów Klubu,
2) dbać o honor bandery oraz proporca YACHT KLUBU POLSKI a w szczególności przestrzegać zasad etykiety, etyki, dyscypliny i zwyczajów żeglarskich,
3) brać aktywny udział w działalności Klubu oraz troszczyć się o jego rozwój,
4) regularnie opłacać składki członkowskie oraz wnosić inne opłaty uchwalone przez władze Klubu,
5) przepracować społecznie ustaloną przez Walne Zebranie Członków ilość godzin na rzecz Klubu.

§ 12

1. Członkiem Honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła szczególne zasługi dla Klubu lub polskiego żeglarstwa.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu.
3. Członek Honorowy posiada wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
4. Członek Honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich oraz przepracowania społecznie, ustaloną przez Walne Zebranie Członków ilość godzin na rzecz Klubu.

§ 13

1. Członkiem Wspierającym może być, przyjęta przez Zarząd Klubu osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana rozwojem i świadczeniem pomocy na rzecz Klubu, która zadeklaruje to na piśmie.
2. Członek Wspierający - osoba prawna działa w Klubie za pośrednictwem swojego przedstawiciela
3. Członkowie Wspierający mają prawo:
1) uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Klubu,
2) korzystać z ulg i ułatwień przyznanych przez Zarząd Klubu,
3) zgłaszać postulaty i wnioski do władz Klubu,
4. Do obowiązków Członków Wspierających należy:
1) opłacanie składek członkowskich i wywiązywanie się z innych zadeklarowanych świadczeń,
2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

§ 14

1. Członkiem Juniorem może być osoba małoletnia, przyjęta po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Klubu za pisemną zgodą swego ustawowego opiekuna.
2. Członkowie Juniorzy mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem osób poniżej 16 lat, które nie posiadają głosu stanowiącego oraz nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Po osiągnięciu pełnoletności junior staje się automatycznie członkiem zwyczajnym Klubu.

§ 15

1. Członkostwo w Klubie wygasa na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia Członka z Klubu, zgłoszonego pisemnie do Zarządu Klubu,
2) wykreślenia na podstawie uchwały Zarządu Klubu, w następstwie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, za działalność niezgodną ze Statutem Klubu lub na szkodę Klubu,
3) wykreślenia uchwałą Zarządu Klubu wskutek:
a) zalegania z opłatami członkowskimi na rzecz Klubu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, po uprzednim jednorazowym pisemnym upomnieniu,
b) pozbawienia praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu,
c) ustania osoby prawnej będącej Członkiem Wspierającym Klubu.
2. Członkostwa Honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Klubu w przypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie członkiem Klubu nie da się pogodzić ze statutem Klubu lub zasadami współżycia społecznego.
3. Od uchwały Zarządu Klubu o wykreśleni z rejestru członków Klubu, przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały o wykreśleniu wraz z jej uzasadnieniem.

Rozdział IV

Nagrody i kary

§ 16

1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną pracę nad rozwojem Klubu i wybitne osiągnięcia żeglarskie, członkowie Klubu mogą być wyróżnieni:
1) pochwałą ustną lub na piśmie,
2) dyplomem lub odznaką,
3) nagrodą rzeczową,
4) nadaniem godności członka honorowego.

§ 17

1. Za działania na szkodę Klubu, nie przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz i organów Klubu, Zarząd może wymierzyć następujące kary:
1) upomnienie ustne lub na piśmie,
2) ostrzeżenie na piśmie,
3) udzielenie nagany,
4) zawieszenie w prawach członka,
5) wykreślenie z rejestru członków Klubu.
2. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu, za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego, w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia uchwały Zarządu Klubu o ukaraniu.
3. Wykreślonemu z rejestru członków Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania uchwały Zarządu Klubu o wykreśleniu wraz z jej uzasadnieniem.

Rozdział V

Władze i Organy Klubu

§ 18

1. Władzami Klubu są:
1)Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
2. Organem Klubu jest:
1) Sąd Koleżeński.
3. Kadencja władz i organów Klubu trwa cztery lata.
4. Wybór władz i organów Klubu odbywa się w głosowaniu tajnym.
5, Członkowie władz i organów Klubu pełnią swoje funkcje społecznie, bez wynagrodzenia i gratyfikacji.
6, Pracownicy Klubu i osoby powiązane prowadzoną działalnością gospodarczą z Klubem nie mogą być członkami wybieralnych władz Klubu.
7. Jeżeli szczegółowe przepisy statutu nie stanowią inaczej, wszystkie uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich prawomocności wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Walne Zebranie Członków

§ 19

1. Walne Zebranie Członków stanowi najwyższą władzę Klubu.
2. Do jego kompetencji należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu,
2) udzielenie lub odmówienie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) wybór w głosowaniu tajnym Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
4) uchwalanie rocznych planów finansowo – gospodarczych i kierunków działalności statutowej Klubu,
5) uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz innych świadczeń finansowych członków na rzecz Klubu,
6) nabywanie, zbywanie lub obciążanie majątku nieruchomego Klubu,
7) nadawanie godności Członka Honorowego,
8) uchwalanie zmian w statucie,
9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Klubu,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o ukaraniu członka Klubu,
11) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Klubu, Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński,
12) wybór Przedstawicieli na Zjazd Delegatów YACHT KLUBU POLSKI oraz innych stowarzyszeń i organizacji, których Klub jest członkiem,
13) uchwalanie Regulaminów:
a) Walnego Zgromadzenia Członków,
b) Zarządu Klubu,
c) Komisji Rewizyjnej,
d) Sądu Koleżeńskiego,
14) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych do Walnego Zebrania Członków.

§ 20

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie Zwyczajni, członkowie Honorowi, członkowie Juniorzy powyżej 16 roku życia
2. Każdy członek Klubu posiada jeden głos, przy czym kumulacja głosów jest niedopuszczalna.

§ 21

1. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
1) Juniorzy poniżej 16 roku życia,
2) Członkowie Wspierający,
3) Osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

§ 22

Walne Zebranie Członków bywają Zwyczajne i Nadzwyczajne.

§ 23

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu corocznie.
2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane osobnym zawiadomieniem wysyłanym co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zebrania i zawierającym miejsce, godzinę otwarcia i porządek obrad Zebrania.

§ 24

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Klubu:
1) na podstawie własnej uchwały,
2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Zwyczajnych i Honorowych.
2. Zarząd Klubu jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu sześciu tygodni od daty otrzymania wniosku, z zachowaniem postanowienia § 23 ust. 2 niniejszego statutu.
3. W przypadku utraty prze Zarząd Klubu zdolności do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zwołuje je Komisja Rewizyjna.

§ 25

1. Walne Zebranie jest prawomocne podejmować uchwały w obecności co najmniej:
1) połowy uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie,
2) jednej czwartej uprawnionych do głosowania - w drugim terminie.

§ 26

Szczegółowe zasady obradowania oraz wyboru Władz Klubu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Zarząd

§ 27

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Klubu w okresach między Walnymi Zebraniami Członków i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwalonymi planami i wytycznymi Walnego Zebrania Członków,
4) składanie sprawozdań ze swej działalności,
5) przygotowanie projektów planów finansowo – gospodarczych Klubu i wytycznych do działalności Klubu pod obrady Walnego Zebrania Członków,
6) powoływanie głównego księgowego lub zlecanie prowadzenie księgowości Klubu uprawnionym podmiotom gospodarczym,
7) uchwalanie zasad polityki rachunkowości Klubu,
8) powoływanie komisji problemowych i kół zainteresowań oraz zatwierdzanie ich regulaminów,
9) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
10) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
11) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia w poczet członków Klubu oraz wymierzanie kar dyscyplinarnych przewidzianych statutem,

§ 28

1. Zarząd Klubu składa się z 7 - 10 członków, wybranych imiennie przez Walne Zebranie Członków.
1) Funkcje Członków Zarządu:
- Komandor
- Wice Komandor
- Sekretarz
- Skarbnik
- Członek Zarządu
2. Zarząd Klubu konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje przewodniczący Walnego Zebrania Członków, najpóźniej w ciągu trzech dni od daty wyboru Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zarządu wybierają z pośród siebie Komandora i dokonują podziału pozostałych funkcji.
3. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
4. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Zarządu Klubu określa odrębny regulamin, uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
5. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków klubu.
6. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
7. Usunięty lub zawieszony Członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w ciągu 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu o zawieszeniu lub odwołaniu wraz z uzasadnieniem.

§ 29

W razie wystąpienia wakatu członka Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego – Władzom i Organom Klubu przysługuje prawo kooptacji nowych członków spośród członków klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

§ 30

Dla ważności pism Zarządu Klubu wymagany jest podpis Komandora lub Wice Komandora oraz Sekretarza Zarządu. Pisma zawierające zobowiązania lub decyzje finansowe oraz rachunki podpisuje ponadto Skarbnik.

Komisja Rewizyjna

§ 31

1. Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do kontroli całokształtu działalności Klubu.
2. W szczególności do jej kompetencji należy:
1) badanie celowości wydatków oraz prawidłowości gospodarki finansowej Zarządu Klubu,
2) kontrola sprawozdań finansowych,
3) przedstawianie Zarządowi i Walnemu Zebraniu Członków wniosków w sprawie gospodarki finansowej Klubu,
4) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu,
5) badanie spraw szczególnych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Klubu, bądź władz państwowych.
3. Komisja Rewizyjna jest zobowiązania przynajmniej raz w roku, skontrolować całą działalność Zarządu i Klubu oraz złożyć sprawozdanie ze swoich czynności na dorocznym Walnym Zebraniu Członków. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana kontrolować działalność merytoryczną i finansową Klubu, pod względem celowości, legalności i rzetelności, a zwłaszcza w zakresie realizacji planów finansowo–gospo darczych Klubu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji majątku Klubu.
4. Komisja Rewizyjna stawia wniosek do Walnego Zebrania Członków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Klubu w głosowaniu tajnym. W przypadku nie uzyskania absolutorium przez członka Zarządu, Walne Zebrania Członków ma obowiązek w głosowaniu tajnym podjąć decyzję o odwołaniu lub pozostawieniu danego członka na pełnionej funkcji.
5. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków.
6. Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej wybierają jej członkowie spośród siebie.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą wchodzić w skład innych władz Klubu pochodzących z wyboru lub związać się z Klubem umową o pracę,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Klubu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
8. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu komisji, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków klubu.
9. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
10. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Sąd Koleżeński

§ 32

1. Sąd Koleżeński jest niezależnym organem Klubu powołanym do:
1) rozpatrywania spraw dotyczących postępowania członków Klubu,
2) rozstrzygania sporów o charakterze niesportowym, powstałym pomiędzy członkami w obrębie Klubu,
3) rozpatrywania wykroczeń dyscyplinarnych członków Klubu, a w szczególności czynów naruszających zasady etykiety, etyki i zwyczajów panujących w yachtingu.

§ 33

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 - 5 członków.
2. Przewodniczącego i Sekretarza Sądu Koleżeńskiego wybierają jej członkowie spośród siebie.
3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego realizuje Zarząd Klubu.
4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia.
5. Szczegółową organizację, zakres działania oraz tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział VI

Majątek, środki finansowe i gospodarka.

§ 34

1. Majątek Klubu jest jego własnością i może być użyty wyłącznie dla celów przewidzianych niniejszym statutem.
2. Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki finansowe.
3. Majątek Klubu powstaje:
1) z wpisowego,
2) składek członkowskich,
3) dotacji i subwencji,
4) dochodów z działalności,
5) darowizn osób fizycznych i prawnych,
6) spadków, zapisów,
7) z majątku Klubu.
4. Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących wyłącznie realizacji celów statutowych, według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.
5. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji jego celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
6. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do członków Klubu i innych osób fizycznych i prawnych.

§ 35

Podstawę działalności finansowej Klubu stanowi plan finansowo gospodarczy uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 36

Zmiana statutu Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością co najmniej 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

§ 37

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na skutek uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej kwalifikowaną większością co najmniej 3/4 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu się Klubu, określa cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Klubu.
3. W razie podjęcia prawomocnej uchwały o rozwiązaniu się Klubu Walne Zebranie Członków wybiera minimum 3-osobową Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

§ 38

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków YACHT KLUBU POLSKI INOWROCŁAW.


Statutu YACHT KLUBU POLSKI INOWROCŁAW uchwalony przez Walne Zebranie Członków – w dniu 24 czerwca 2012 r.

Kalendarz
Maj
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Ankieta
Czy spędziesz swój urlop na naszej przystani?
Tak!
Jeszcze nie wiem.
Nie...

[wyniki | ankiety]
Tu jesteśmy!© 2008 - 2019 Yacht Klub Polski Inowrocław. Wszelkie prawa zastrzeżone.| STRONA GŁÓWNA | powered by jPORTAL 2 Unikalnych wizyt:
| XP Theme by Tresh